Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 93/2020 - 12Usnesení NSS ze dne 23.04.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěsto Rokycany
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 93/2020 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci navrhovatelů: a) J. N., b) Ing. A. N., c) L. S., d) J. H., všichni zastoupeni JUDr. Janem Vondráčkem, advokátem se sídlem Zbraslavské náměstí 458, Praha 5, proti odpůrci: Město Rokycany, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Rokycany, zastoupen Mgr. Ivanou Palánovou, advokátkou se sídlem Bezručova 335/33, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 12. 2019, č. j. 59 A 10/2019 - 190,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností ze dne 19. 3. 2020 se navrhovatelé (dále též „stěžovatelé“) domáhali zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byly zamítnuty jejich návrhy na zrušení územního plánu v rozsahu, v němž se vymezuje v lokalitě za nemocnicí Rokycany současně plocha přírodní (NP), plocha lokálního biocentra RO022 a plocha, pro kterou je navrhována registrace významného krajinného prvku „Podmáčená louka K Borku“, resp. „Louka k Borku“, dále v rozsahu, v němž se v lokalitě za nemocnicí Rokycany vymezuje plocha smíšená nezastavěného území - zemědělství, přírodní preference (NS.ZP), a v rozsahu, v němž se v lokalitě za nemocnicí Rokycany vymezuje plocha zemědělská (NZ), a to ve vztahu k pozemku parc. č. X, vše v k. ú. R., jakož i návrh na zrušení rozhodnutí Zastupitelstva města Rokycany o námitkách, které je součástí územního plánu Rokycany v rozsahu výroků o námitkách stěžovatelů.

[2] Podáním ze dne 7. 4. 2020, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzali všichni stěžovatelé prostřednictvím svého společného zástupce kasační stížnost zpět a navrhli, aby Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2020

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru