Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 86/2012 - 21Usnesení NSS ze dne 06.08.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 As 86/2012 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: O. S., proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 3. 2012, č. j. 17 A 6/2012 - 67,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 4. 5. 2012 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 21. 4. 2012, proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2011, č. j. CPR-12840-5/ČJ-2010-9CPR-V231.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce, tato žádost byla zamítnuta usnesením ze dne 6. 8. 2012, č. j. 7 As 86/2012 - 21. Jelikož v řízení nebyla splněna podmínka řízení dle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., vyzval Nejvyšší správní soud v témže usnesení stěžovatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že on nebo jeho zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo doručeno zmocněnci stěžovatele pro doručování (Asociace pro právní otázky imigrace, o. s.) dne 10. 8. 2012. Stěžovatel byl v usnesení řádně poučen o procesních důsledcích nevyhovění výzvě – odmítnutí kasační stížnosti. Na výzvu soudu však nijak nereagoval. Dne 13. 8. 2012 pouze Nejvyšší správní soud obdržel oznámení zmocněnce stěžovatele pro doručování, datované dne 9. 8. 2012 a podané k poštovní přepravě dne 10. 8. 2012, o vypovězení plné moci udělené mu stěžovatelem.

Jelikož je vypovězení plné moci vůči soudu účinné od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno (§ 28 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.; viz též např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2004, č. j. 1 Azs 41/2004 - 39, nebo ze dne 28. 4. 2006, č. j. 8 As 21/2006 - 85), tedy ke dni 13. 8. 2012, bylo usnesení ze dne 6. 8. 2012, č. j. 7 As 86/2012 - 21, řádně doručeno zástupci stěžovatele pro doručování dne 10. 8. 2012. Lhůta pro vyhovění výzvě soudu tak marně uplynula v pondělí 27. 8. 2012.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Povinné zastoupení advokátem, případně doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele nebo jeho zaměstnance je podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. podmínkou řízení o kasační stížnosti. Jelikož stěžovatel přes výzvu soudu tento nedostatek podmínky řízení neodstranil a v řízení o kasační stížnosti nelze bez jeho odstranění pokračovat, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru