Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 74/2011 - 52Usnesení NSS ze dne 21.07.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy, odbor stavební
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 74/2011 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. D., zastoupen JUDr. Zuzanou Greco, advokátkou se sídlem K sokolovně 37/2, Praha 10, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2010, č. j. 8 Ca 390/2007 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2010, č. j. 8 Ca 390/2007 – 29, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odbor stavební ze dne 3. 10. 2007, č. j. S-MHMP 322369/2007/OST/Je/Be, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16, odboru výstavby, ze dne 15. 5. 2007, č. j. OV-8437/03/Hp, P-943/266/Velká Chuchle, o nařízení odstranění stavby.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení napadeného rozsudku.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo úterý 1. 2. 2011, kdy byl rozsudek doručen právní zástupkyni stěžovatele, je posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti úterý 15. 2. 2011. Kasační stížnost, podaná v elektronické podobě a opatřená zaručeným elektronickým podpisem, však byla městskému soudu doručena až dne 16. 2. 2009.

č. j. 7 As 74/2011 - 53

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru