Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 71/2021 - 14Usnesení NSS ze dne 13.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSKIAREAL ČHS, s. r. o.
Vláda České republiky
VěcBezpečnost

přidejte vlastní popisek

7 As 71/2021 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci navrhovatele: SKIAREAL ČHS, s. r. o., se sídlem Kouty nad Desnou 72, Loučná nad Desnou, zastoupen Mgr. Ing. Martinem Kalabisem, advokátem se sídlem Martinákova 2900/7, Prostějov, proti odpůrci: vláda České republiky, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č. j. 8 A 15/2021 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel (dále též „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č. j. 8 A 15/2021 - 27, jímž byl odmítnut jeho návrh na zrušení bodu I. 3. písm. k) usnesení vlády č. 78 ze dne 28. 1. 2021, zveřejněného pod č. 31/2021 Sb.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 20. 4. 2021, č. j. 7 As 71/2021 - 10, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[4] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2021, č. j. 7 As 71/2021 - 10, bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 22. 4. 2021. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v pátek dne 23. 4. 2021 a uplynula v pátek dne 7. 5. 2021. Stěžovatel nicméně na výzvu soudu nikterak nereagoval a soudní poplatek ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani později nezaplatil.

[5] Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Jelikož řízení bylo zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru