Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 70/2010 - 68Usnesení NSS ze dne 23.02.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

7 As 70/2010 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: R. D., zastoupen opatrovníkem Mgr. Eduardem Benešem, advokátem se sídlem Na Rozcestí 6/1434, Praha 9, proti neuvedenému žalovanému, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 8. 2010, č. j. 3 Nc 26/2009 - 44

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 8. 2010, č. j. 3 Nc 26/2009 - 44, kterým byla opatrovníkovi přiznána odměna za zastupování ve výši 1428 Kč.

Podle ust. § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků.

Podle položky 15 uvedeného sazebníku poplatků je výše poplatku za podání kasační stížnosti stanovena na 3000 Kč.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že v případě podání kasační stížnosti je stěžovatel, až na zákonné výjimky, povinen uhradit soudní poplatek. Z obsahu soudního spisu však Nejvyšší správní soud zjistil, že v dané věci poplatek za podání kasační stížnosti uhrazen nebyl.

Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení této výzvy zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 3000 Kč a současně jej poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru