Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 69/2006Usnesení NSS ze dne 11.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 69/2006 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele Ing. Z. J., zastoupeného JUDr. Zdenou Vlachovou, advokátkou se sídlem v Jablonci nad Nisou, Kamenná 16, za účasti Magistrátu města Liberec, Stavebního úřadu v Liberci, se sídlem Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 19. 7. 2006, č. j. 59 Ca 30/2006 – 16,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemáprávo na náhradu nákladů řízení.

III. Stěžovateli bude vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dne 17. 3. 2006 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Magistrátu města Liberec, Stavebního úřadu v Liberci, ze dne 11. 1. 2006, č. j. SUSD/7110/054470/2005-Paz, EC 0265251/2005, o zrušení souhlasu ke stavbě oplocení na parc. č. kat. 411/13 v k.ú. V. Uvedený soud

usnesením ze dne 19. 7. 2006, č. j. 59 Ca 30/2006 – 16, které nabylo právní moci dne 31. 7. 2006, žalobu odmítl s odůvodněním, že napadené rozhodnutí má povahu úkonu předběžné povahy a je proto vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví. Toto usnesení stěžovatel napadl dvěmi kasačními stížnostmi. V pořadí první kasační stížnost podal stěžovatel zastoupený JUDr. Alexandrem Šoljakem u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dne 11. 8. 2006 v 11:28 hodin; tato je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 67/2006. Druhou kasační stížnost podal stěžovatel zastoupený JUDr. Zdenou Vlachovou u téhož krajského soudu dne 11. 8. 2006 ve 13:30 hodin, tato je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 69/2006.

Podáním ze dne 8. 12. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 11. 12. 2006, vzal stěžovatel svoji v pořadí druhou kasační stížnost proti výše uvedenému rozhodnutí správního orgánu v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), soud usnesením zastaví řízení, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dle shora citovaného ustanovení s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Dle druhé věty citovaného ustanovení vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákldaů řízení. Vzhledem k okolnosti, že nebylo prokázáno, že by stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět pro pozdější chování správního orgánu nebo že by byl uspokojen, postupoval Nejvyšší správní soud podle věty první citovaného ustanovení, za použití § 120 s. ř. s., a náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků řízení.

Výrok o vrácení soudního poplatku se opírá o ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2007

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru