Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 67/2021 - 29Usnesení NSS ze dne 19.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

7 As 67/2021 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci navrhovatele: M. M., zastoupen Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2021, č. j. 15 A 132/2020 - 165,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2021, č. j. 15 A 132/2020 - 165, kterým bylo rozhodnuto takto: I. Změna návrhu navržená navrhovatelem v podání ze dne 25.2.2021, kterou se domáhal, aby soud zrušil také opatření obecné povahy – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.2.2021 č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, případně aby vyslovil jeho nicotnost, se nepřipouští. II. Změna návrhu navržená navrhovatelem v podání ze dne 2.3.2021, kterou se domáhal, aby soud zrušil také opatření obecné povahy – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2.2021 č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, případně aby vyslovil jeho nicotnost, se nepřipouští. III. Návrh na zrušení či vyslovení nicotnosti opatření obecné povahy - mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.12.2020 č.j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN se odmítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V. Navrhovateli se vrací soudní poplatek zaplacený za řízení o návrhu na vyslovení nicotnosti, ev. zrušení opatření obecné povahy ve výši 5 000 Kč. Soudní poplatek v uvedené výši bude navrhovateli vrácen z účtu Městského soudu v Praze do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce advokáta Mgr. Davida Zahumenského.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 21. 4. 2021, č. j. 7 As 67/2021 - 20, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení předmětného usnesení zaplatil soudní poplatek. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla stěžovateli (jeho zástupci) doručena ve čtvrtek dne 22. 4. 2021.

[4] Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

[5] Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro zaplacení soudního poplatku, byl čtvrtek dne 22. 4. 2021, byl posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku pátek dne 7. 5. 2021. Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek neuhradil.

[6] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví dle § 47 písm. c) s. ř. s. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[7] Jelikož v daném případě nebyl soudní poplatek ve lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. května 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru