Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 63/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 08.08.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěsto Prostějov
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

7 As 63/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: K. K., zastoupena Mgr. Ivo Šotkem, advokátem se sídlem Ostružnická 6, Olomouc, proti žalovanému: Magistrát města Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2013, č. j. 62 A 28/2013 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 4. 7. 2013 se žalobkyně – K. K. jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2013, č. j. 62 A 28/2013 - 27, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatelka soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradila, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 7. 2013, č. j. 7 As 63/2013 - 6, aby tak učinila ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně byla stěžovatelka poučena o tom, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Toto usnesení kasačního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky – Mgr. Ivo Šotkovi, advokátovi (dále také „zástupce stěžovatelky“) dne 29. 7. 2013. Soudní poplatek v částce 5.000 Kč však ve stanovené lhůtě – tj. do pondělí 5. 8. 2013 uhrazen nebyl, a to ani zástupcem stěžovatelky, ani stěžovatelkou samotnou. Tento poplatek nebyl rovněž Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani do vydání tohoto usnesení (do dne 8. 8. 2013).

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru