Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 6/2008 - 155Usnesení NSS ze dne 10.04.2008

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

7 As 6/2008 - 155

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. D. R., zastoupen Mgr. Michalem Šimků, advokátem se sídlem Spálená 21, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2007, č. j. 17 Ca 10/2007 - 109, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti se odkladný účinek nepřiznává .

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2007, č. j. 17 Ca 10/2007 - 109, byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 22. 12. 2005, č. j. DSH/11210/05, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Města Blovice, přestupkové komise ze dne 3. 10. 2005, č. j. P-255/05, jímž byl stěžovatel uznán vinným přestupkem podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) a byla mu uložena pokuta ve výši 400 Kč.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, kterou opřel o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b a d) s. ř. s., jíž se domáhá zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Stěžovatel současně podal návrh, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek, aniž by tento návrh jakkoliv odůvodnil.

Podle ustanovení § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně.

Podle ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Podle ustanovení § 73 odst. 3 s. ř. s. přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí.

Návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti lze vyhovět jen tehdy, jsou-li kumulativně splněny tři podmínky: a) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro navrhovatele znamenaly „nenahraditelnou újmu“, b) přiznání odkladného účinku by se nedotklo nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a c) nebylo by v rozporu s veřejným zájmem. Zatímco důkazní břemeno v souvislosti s hrozbou nenahraditelné újmy nese navrhovatel, splnění dalších dvou podmínek musí ověřit a posoudit soud sám.

č. j. 7 As 6/2008 - 156

Stěžovatel v návrhu na přiznání odkladného účinku vůbec netvrdí, že by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí pro něho znamenaly nenahraditelnou újmu, ale pouze žádá, aby Nejvyšší správní soud přiznal této stížnosti odkladný účinek.

Nenahraditelnou újmou je újma nenapravitelná a nezvratná, kterou nemusí být jen újma na majetku, ale třeba i přímo hrozící újma na zdraví. Stěžovatel však nic neuvedl o tom, jakou nenahraditelnou újmu by pro něho znamenal výkon nebo jiné právní následky napadeného rozsudku a z jakých konkrétních okolností toto dovozuje.

Protože stěžovatel v návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti neuvedl žádné skutečnosti, z nichž splnění zákonných podmínek pro přiznání odkladného účinku dovozuje, Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno (§ 107 s. ř. s., věty za středníkem a contrario).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru