Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 560/2018 - 13Usnesení NSS ze dne 14.03.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 1484/2019

přidejte vlastní popisek

7 As 560/2018 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: J. Š., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2018, č. j. 34 A 46/2018 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal ke Krajskému soudu v Brně žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 11. 5. 2018, č. j. MPSV-2018/93433-921, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, ze dne 31. 1. 2018, č. j. 1318/2018/KUR, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o prominutí zmeškání úkonu – seznámení se s podklady rozhodnutí (týkajícími se žádosti žalobce o doplatek na bydlení).

[2] Krajský soud žalobu označil za nepřípustnou a odmítl ji podle § 46 odst. 1 psím. d) s. ř. s. Dospěl totiž k závěru, že žaloba směřuje proti rozhodnutí, kterým správní orgán pouze upravil vedení správního řízení [§ 70 písm. c) s. ř. s.].

[3] Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (dále také „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. a § 35 odst. 9 s. ř. s.

[4] Usnesením ze dne 7. 2. 2019, č. j. 7 As 560/2018 - 10, Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a vyzval jej, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení buďto předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že on či jeho zaměstnanec nebo člen má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, neboť podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel v rámci lhůty stanovené usnesením ze dne 7. 2. 2019, č. j. 7 As 560/2018 - 10, nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, případně že on či jeho zaměstnanec nebo člen má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, Nejvyšší správní soud výrokem I tohoto usnesení kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že podaná kasační stížnost zjevně nemohla být úspěšná, neboť z žaloby stěžovatele v projednávané věci je prima facie zřejmé, že směřuje proti aktu vyloučenému ze soudního přezkumu, což muselo být stěžovateli z předchozích jemu adresovaných rozhodnutí zdejšího soudu zřejmé (podrobně viz usnesení ze dne 7. 2. 2019, č. j. 7 As 560/2018 - 10).

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2019

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru