Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 47/2020 - 28Usnesení NSS ze dne 15.10.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

7 As 47/2020 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 7. 2. 2020, č. j. 72 Ad 1/2020 - 12,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 17. 2. 2020 Krajským soudem v Ostravě - pobočkou v Olomouci (dále jen „krajský soud“) postoupena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ve shora označené věci.

[2] Kasační stížnost psaná rukou stěžovatele je z valné části nečitelná. Nejvyšší správní soud z ní seznal toliko to, že jde zřejmě o kasační stížnost a že směřuje proti shora označenému usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2020, č. j X, jímž byly zamítnuty jeho námitky směřující proti oznámení žalované o valorizaci starobního důchodu ze dne 11. 12. 2019. Krajský soud dospěl k závěru, že ustanovení zástupce by v případě stěžovatele nevedlo k realizaci účelu daného institutu, jímž je jak poskytnutí právní pomoci, tak i zájem na rychlosti a hospodárnosti řízení. Krajský soud poukázal na opakovaná zproštění dříve ustanovených zástupců v jiných souvisejících věcech (viz řízení vedená pod sp. zn. 72 Ad 30/2018, 72 Ad 6/2019, 72 Ad 7/2019, 72 Ad 19/2019), kdy stěžovateli byli ustanoveni zástupci z řad advokátů (Mgr. Drlík, Mgr. Kacarová, JUDr. Martinák), avšak stěžovatel s nimi nekomunikoval, odmítal jejich pomoc, mařil jejich úkony a neposkytoval jim potřebnou součinnost.

[3] Usnesením ze dne 9. 7. 2020, č. j. 7 As 47/2020 - 12, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení čitelně a srozumitelně uvedl rozsah, v jakém rozhodnutí krajského soudu napadá, kasační důvody, včetně jejich bližší skutkové a právní konkretizace, a závěrečný návrh (návrh výroku, jak má soud o kasační stížnosti rozhodnout). Současně byl stěžovatel v usnesení poučen o následcích nevyhovění této výzvě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 7. 2020.

[4] Dne 15. 7. 2020 bylo zdejšímu soudu doručeno další obdobně nečitelné a nejasné podání stěžovatele, přičemž jiným způsobem stěžovatel na výzvu obsaženou v usnesení nereagoval. Z tohoto podání však bylo možné dovozovat, že stěžovatel žádá o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti - advokátky JUDr. Rejžkové.

[5] Usnesením ze dne 3. 9. 2020, č. j. 7 As 47/2020 - 23, Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Zohlednil zejména skutečnosti, které jsou mu známé z vlastní činnosti a které vedou k závěru, že ustanovení jmenované advokátky či jiného zástupce by nevedlo ke splnění zákonem předpokládaného cíle, tedy poskytnutí efektivní právní pomoci. Stěžovatel svým přístupem, případně pokyny udělovanými zástupcům, tuto pomoc evidentně znemožňuje a ani ustanovení advokáta, jehož odměnu hradí stát, nevede v důsledku jednání stěžovatele k tomu, aby byla jeho podání řádně doplněna tak, aby je soudy mohly následně řádně projednat. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 9. 2020. Na toto usnesení stěžovatel již nijak nereagoval.

[6] V usnesení ze dne 9. 7. 2020, č. j. 7 As 47/2020 - 12, kterým byl stěžovatel vyzván k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné lhůtě jednoho měsíce, byl stěžovatel zároveň poučen, že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud kasační stížnost odmítne (viz § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[7] V zákonné jednoměsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), která při zohlednění doby od podání návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti do právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu uplynula nejpozději ve středu 7. 10. 2020, Nejvyšší správní soud neobdržel žádné podání, v němž by stěžovatel srozumitelně (jasně a čitelně) vyjádřil, v jakém rozsahu usnesení krajského soudu napadá, z jakých důvodů tak činí a čeho se domáhá. Absence těchto základních náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem, pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení § 120 s. ř. s. odmítl.

[8] Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Pouze pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí, že nepřehlédl, že rozsudkem krajského soudu ze dne 18. 12. 2019, č. j. 70 Co 255/2019 - 2770, byla omezena svéprávnost stěžovatele až na běžné záležitosti každodenního života, má však za to, že daná věc (kasační stížnost proti rozhodnutí soudu o neustanovení zástupce v řízení o žalobě ve věci oznámení žalované o valorizaci starobního důchodu) je záležitostí běžnou, jak ostatně uvedl již ve svém usnesení ze dne 3. 9. 2020, č. j. 7 As 47/2020 - 23 (obdobně se zdejší soud vyjádřil rovněž v usneseních ze dne 9. 6. 2020, č. j. 5 As 53/2020 - 37, ze dne 2. 7. 2020, č. j. 7 As 46/2020 - 32, ze dne 30. 8. 2020, č. j. 5 As 53/2020 - 41, či ze dne 20. 8. 2020, č. j. 7 As 46/2020 - 44). Samotné procesní usnesení o neustanovení zástupce po opakovaném zproštění dříve ustanovených zástupců v jiných souvisejících věcech se nemůže negativně projevit v majetkové sféře stěžovatele, což je považováno za kritérium tzv. neběžné záležitosti, v níž by musel soud jednat s ustanoveným opatrovníkem stěžovatele (shodně srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2020, č. j. 1 As 404/2019 - 58, či ze dne 21. 5. 2020, č. j. Nao 54/2020 - 53).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2020

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru