Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 42/2014 - 11Usnesení NSS ze dne 17.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

7 As 42/2014 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci navrhovatele: M. V., v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2014, č. j. Na 33/2013 - 13,

takto:

I. Řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností ze dne 3. 3. 2014 se navrhovatel M. V. jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2014, č. j. Na 33/2013 - 13, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud v Plzni (dále také „krajský soud“) napadeným usnesením ze dne 31. 1. 2014, č. j. Na 33/2013 - 13, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2014, odmítl pro neurčitost návrh M. V. ze dne 29. 11. 2013, označený jako „Odvolání i stížnost“.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradil, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 3. 2014, č. j. 7 As 42/2014 - 6, aby tak učinil ve lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl současně upozorněn na to, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, správní soud řízení zastaví. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno stěžovateli – M. V. dne 27. 3. 2014. Soudní poplatek však ve stanovené lhůtě – tj. do čtvrtka 10. 4. 2014 uhrazen nebyl. Tento poplatek nebyl rovněž Nejvyššímu správnímu soudu zaplacen ani ke dni předcházejícímu vydání tohoto usnesení (tj. do dne 16. 4. 2014).

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru