Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 417/2017 - 26Usnesení NSS ze dne 22.02.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

7 As 417/2017 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: T. M., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017, č. j. 62 A 20/2016 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám žalobcova zástupce, Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci od tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ze dne 6. 12. 2017, č. j. 62 A 20/2016 - 28, zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 12. 2015, č. j. KUJI 81517/2015. Žalovaný tímto rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 4. 11. 2015, č. j. MMJ/OD/3629/2015-13 JID:178589/2015/MMJ, kterým byl žalobce shledán vinným ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 4 500 Kč.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 21. 12. 2017 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s.

[3] Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 9. 1. 2018, č. j. 7 As 417/2017 - 23, k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a řádně ho poučil o následcích pro případ, že by výzvě nevyhověl.

[4] Zmiňované usnesení bylo podle doručenky stěžovatelovu zástupci doručeno dne 15. 1. 2018, lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula ve čtvrtek 15. 2. 2018. Stěžovatel během lhůty výzvě k doplnění kasační stížnosti nevyhověl, kasační stížnost nedoplnil a nepožádal ani o prodloužení této lhůty.

[5] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2018

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru