Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 41/2008 - 189Usnesení NSS ze dne 28.08.2008

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníDOMUS OPTIMA, s.r.o.
Krajský úřad Libereckého kraje
obec Šimonovice
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 41/2008 - 189

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Obec Šimonovice, se sídlem Šimonovice 70, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642, Liberec, zastoupen JUDr. Janem Marečkem, advokátem se sídlem Apolinářská 6, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: DOMUS OPTIMA, s. r. o., se sídlem tř. Dr. M. Horákové 413/9, Liberec 1, zastoupena Mgr. Pavlem Vernerem, advokátem se sídlem Palackého 211, Turnov, v řízení o kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 29. 5. 2008, č. j. 59 Ca 104/2007 - 148, o návrhu žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti se odkladný účinek nepřiznává .

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalovaný a osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatelé“) domáhají zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 29. 5. 2008, č. j. 59 Ca 104/2007 - 148, kterým byla zrušena rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 25. 7. 2007, č. j. OÚPSŘ 132/2007-rozh., č. j. OÚPSŘ 133/2007-rozh., č. j. OÚPSŘ 134/2007-rozh., č. j. OÚPSŘ 135/2007-rozh. a rozhodnutí Magistráru Města Liberec ze dne 9. 5. 2007, č. j. SUSR/7130/172 863/06-Ma, č. j. SUSR/7130/172 967/06-Ma, č. j. SUSR/7130/172 876/06-Ma a č. j. SUSR/7130/172 884/06-Ma. Rozhodnutími Magistrátu města Liberec bylo po provedení sloučeného územního a stavebního řízení vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na čtyři třířadové domy, umístěné na pozemcích p. č. X a p. č. X v k. ú. M. Současně s kasační stížností podal žalovaný návrh, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. V návrhu uvedl, že zrušením uvedených rozhodnutí je zasaženo do práv osoby zúčastněné na řízení DOMUS OPTIMA, s. r. o. takovým způsobem, že to znamená nenahraditelnou újmu pro výkon jejich práv. Napadený rozsudek soudu zrušil nezákonně vydaná správní rozhodnutí, která zakládala oprávnění osoby zúčastněné na řízení realizovat povolené stavby. Přiznání odkladného účinku se podle žalovaného nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Podle ustanovení § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. se užije přiměřeně.

Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Podle odst. 3

č. j. 7 As 41/2008 - 190

citovaného ustanovení se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí.

Při rozhodování o přiznání odkladného účinku soud zjišťuje splnění zákonných předpokladů pro přiznání odkladného účinku uvedených v ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. Povinnost tvrdit a prokázat vznik nenahraditelné újmy má v daném případě žalovaný. Pokud jde o splnění zbývajících dvou zákonných předpokladů, tj. že přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a že přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem, vychází soud z obsahu soudního a správního spisu, neboť zákon neukládá soudu provádět dokazování týkající se splnění těchto předpokladů a jejich zjišťování z úřední povinnosti. K tomu, aby soud mohl o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodnout, musí žalovaný konkretizovat, jakou nenahraditelnou újmu by pro něj znamenal výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí a z jakých konkrétních okolností to vyvozuje.

Žalovaný v návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti neuvedl žádné relevantní skutečnosti, z nichž by splnění zákonných podmínek pro přiznání odkladného účinku bylo možno dovodit. Sice uvedl, že zrušením výše uvedených rozhodnutí bylo zasaženo do práv osoby zúčastněné na řízení DOMUS OPTIMA, s. r. o., ale neuvedl vůbec žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné dovodit nenahraditelnou újmu žalovaného. Nejvyšší správní soud navíc odkazuje na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, č. j. 2 Ans 3/2006 - 49, publikované pod č. 786/2006 Sb. NSS, podle kterého i správní orgán může navrhnout při podání kasační stížnosti, aby jí byl přiznán odkladný účinek, a to ze stejných důvodů jako žalobce (§ 73 odst. 2 a 4, § 107 s. ř. s.). S ohledem na postavení správního orgánu v systému veřejné správy bude přiznání odkladného účinku kasační stížnosti k jeho žádosti vyhrazeno zpravidla ojedinělým případům, které zákon popisuje slovy o nenahraditelné újmě.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru