Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 40/2007Usnesení NSS ze dne 18.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy, odbor občanskosprávních agend
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady
Prejudikatura

5 As 15/2005


přidejte vlastní popisek

7 As 40/2007 - 97

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et. Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatelky A. P., za účasti Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2007, č. j. 10 Ca 295/2005 - 86,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se podanou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru občanskoprávních agend ze dne 7. 4. 2005, č. j. MHMP-59506/2005, jímž bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 5, odboru občanskosprávního ze dne 26. 1. 2005, č. j. OOS-3/196/TP-2004, jímž nebyl na návrh stěžovatelky zrušen údaj o místu trvalého pobytu Mgr. M. D. na adrese P. 5, H. 38/60.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2006, č. j. 10 Ca 295/2005 - 53, bylo řízení o žalobě zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku. Stěžovatelka proti tomuto usnesení městského soudu podala kasační stížnost, v níž vyjádřila nesouhlas se zastavením řízení. Usnesením městského soudu ze dne 20. 4. 2007, č. j. 10 Ca 295/2005 - 84, byl zamítnut návrh stěžovatelky, aby byla osvobozena od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti.

Usnesením městského soudu ze dne 27. 6. 2007, č. j. 10 Ca 295/2005 - 86, pak byla stěžovatelka vyzvána, aby do 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila v kolcích soudní poplatek ve výši 3000 Kč za podanou kasační stížnost s poučením, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné a že pokud nebude soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Toto usnesení bylo doručeno stěžovatelce dne 29. 6. 2007, která soudní poplatek nezaplatila a podala proti němu kasační stížnost, v níž namítala, že částku 3000 Kč nemůže zaplatit v důsledku nedostatku finančních prostředků.

Stěžovatelka se v této věci domáhá kasační stížností zrušení usnesení městského soudu ze dne 27. 6. 2007, kterým byla vyzvána k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost. Nejvyšší správní soud konstatuje, že s. ř. s. obecně připouští podání kasační stížnosti proti každému pravomocnému rozhodnutí krajského soudu vydanému ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, anebo osoba zúčastněná na řízení, domáhá zrušení soudního rozhodnutí, není-li v zákoně stanoveno jinak (§ 102

č. j. 7 As 40/2007 - 98

s. ř. s.). V ustanovení § 104 jsou pak stanoveny výjimky z jinak platné zásady přípustnosti kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení.

Takovými rozhodnutími jsou v zásadě usnesení vydávaná v průběhu řízení, která nemají vliv na rozhodnutí ve věci samé, tedy rozhodnutí, u nichž odnětí možnosti brojit proti nim kasační stížností stěžovatele v jeho právech účastníka řízení nijak nezkracuje. Tímto rozhodnutím je i usnesení, jímž byla stěžovatelka vyzvána k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost. Je tomu tak proto, že zastaví-li městský soud v důsledku nesplnění poplatkové povinnosti ve věci řízení o podané kasační stížnosti, má stěžovatelka zachovanou možnost obrany proti tomuto rozhodnutí o zastavení řízení formou přípustné kasační stížnosti (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2006, č. j. 5 As 15/2005 - 47, které bylo uveřejněno pod č. 973/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu; ústavní stížnost proti tomuto usnesení pak byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2006, sp. zn. IV. ÚS 303/06).

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatelky podaná proti usnesení městského soudu obsahujícímu výzvu k úhradě soudního poplatku ve výši 3000 Kč za podanou kasační stížnost je ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. nepřípustná, Nejvyšší správní soud ji odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru