Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 396/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 10.06.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

7 As 396/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: V. V., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2020, č. j. 10 A 119/2019 - 118,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“) ze dne 17. 12. 2020, č. j. 10 A 119/2019 - 118, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 6. 2019, č. j. 10.01-000529/19-003, pro nezaplacení soudního poplatku. V reakci na usnesení ze dne 3. 2. 2021, č. j. 7 As 396/2021 - 7, kterým byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku a doložení zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s., požádal stěžovatel o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Usnesením ze dne 25. 3. 2021, č. j. 7 As 396/2020 - 21, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudních poplatků a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo prokázání, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Ke splnění těchto povinností mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě, resp. nedoložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 4. 2021. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil a nedoložil zastoupení advokátem, resp. neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

[5] Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro zaplacení soudního poplatku, byla středa dne 14. 4. 2021, byl posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku čtvrtek dne 29. 4. 2021.

[6] Jelikož stěžovatel soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti. Na výše uvedeném nemůže nic změnit ani reakce stěžovatele na výzvu ze dne 25. 4. 2021. V té pouze polemizuje s (pravomocným) usnesením ze dne 25. 3. 2021, proti kterému není opravný prostředek přípustný, jak byl ostatně stěžovatel poučen.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatel neodstranil ani další vadu své kasační stížnosti, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byl usnesením ze dne 25. 3. 2021, č. j. 7 As 396/2020 - 21, rovněž vyzván, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před odmítnutím návrhu pro nesplnění podmínky řízení spočívající v zastoupení advokátem (srov. např. usnesení zdejšího soudu ze dne 3. 8. 2016, č. j. 2 Afs 111/2016 - 29, ze dne 19. 10. 2016, č. j. 3 As 207/2016 - 35, ze dne 22. 3. 2017, č. j. 3 As 240/2016 - 70, ze dne 25. 6. 2020, č. j. 7 Afs 103/2020 - 27, či ze dne 25. 6. 2020, č. j. 7 Afs 102/2020 - 36).

[8] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru