Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 345/2020 - 15Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCírkevní základní škola mateřská škola ve Zlíně
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

7 As 345/2020 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: T. K., zastoupena Mgr. Pavlem Kužílkem, advokátem se sídlem Smetanova 1784/5, Přerov, proti žalované: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, se sídlem Česká 4787, Zlín, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2020, č. j. 29 A 158/2020 - 38,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2020, č. j. 29 A 158/2020 - 38, jímž byla odmítnuta její žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalované spočívajícím v umožnění plnění povinné školní docházky nezletilou dcerou žalobkyně v Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně do doby pravomocného ukončení správního řízení o přijetí/nepřijetí nezletilé k základnímu vzdělávání vedeného u žalované pod sp. zn. CZMSZL24/202/I.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatelka neuhradila soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud ji proto vyzval usnesením ze dne 4. 12. 2020, č. j. 7 As 345/2020 - 9, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Současně ji poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[4] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2020, č. j. 7 As 345/2020 - 9, bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 7. 12. 2020. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v úterý dne 8. 12. 2020 a uplynula v úterý dne 22. 12. 2020. Stěžovatelka nicméně na výzvu soudu nikterak nereagovala a soudní poplatek ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani později nezaplatila.

[5] Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Jelikož řízení bylo zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru