Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 323/2019 - 36Usnesení NSS ze dne 09.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěstský úřad Kolín
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

7 As 323/2019 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: P. N., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8 – Dolní Chabry, proti žalovanému: Městský úřad Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78, Kolín, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2019, č. j. 54 A 115/2018 - 34,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále též „stěžovatel“) se kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 9. 2019 domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2019, č. j. 54 A 115/2018 - 34, kterým byla odmítnuta žaloba, jíž se stěžovatel domáhal odstranění nečinnosti žalovaného.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 10. 2019 požádal o osvobození od soudních poplatků.

[4] Usnesením ze dne 19. 11. 2019, č. j. 7 Afs 323/2019 - 31, Nejvyšší správní soud žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků zamítl a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení předmětného usnesení zaplatil soudní poplatek. Současně ho poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno dne 21. 11. 2019.

[5] Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

[6] Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro zaplacení soudního poplatku, byl čtvrtek dne 21. 11. 2019, byl posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku pátek dne 6. 12. 2019. Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek neuhradil.

[7] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví dle § 47 písm. c) s. ř. s. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[8] Jelikož v daném případě nebyl soudní poplatek ve lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[9] K nesouhlasu stěžovatele, resp. jeho zástupce se zveřejňováním osobních údajů na internetu odkazuje soud na prejudikaturu Nejvyššího správního soudu, která se obdobným požadavkem již zabývala a neshledala jej případným (viz např. rozhodnutí vydaná ve věcech sp. zn. 7 As 140/2019, sp. zn. 1 As 383/2018, sp. zn. 9 Ans 5/2012, sp. zn. Nao 175/2017, sp. zn. Nao 118/2017-145, sp. zn. Nao 119/2017 atp.).

[10] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2020

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru