Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 320/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 10.06.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská lékařská komora
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

7 As 320/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: MUDr. Z. M., zastoupen prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., advokátem se sídlem Solniční 14, Brno, proti žalované: Česká lékařská komora, se sídlem Lužická 419/14, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti MUDr. P. N., zastoupen Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 9. 10. 2020, č. j. 65 Ad 4/2019 - 95,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se MUDr. P. N. (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále též „krajský soud“), kterým předsedkyně senátu stěžovateli nepovolila nahlédnutí do soudního spisu sp. zn. 65 Ad 4/2019 vedeného v právní věci shora označeného žalobce a žalovaného. Předsedkyně senátu krajského soudu vyhodnotila, že stěžovatel nemůže mít právní zájem na opatřování informací z předmětného soudního spisu. Současně dospěla k závěru, že povolení k nahlížení do předmětného soudního spisu by bylo v rozporu s právy žalobce, neboť se věc týká jeho disciplinárního provinění, a tudíž pro něj citlivých údajů. Z uvedených důvodů předsedkyně senátu nahlížení do spisu nepovolila.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 26. 4. 2021, č. j. 7 As 320/2020 - 12, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení předmětného usnesení zaplatil soudní poplatek. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla stěžovateli (jeho zástupci) doručena v úterý dne 27. 4. 2021.

[4] Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

[5] Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro zaplacení soudního poplatku, bylo úterý dne 27. 4. 2021, byla posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku středa dne 12. 5. 2021. Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek neuhradil.

[6] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví dle § 47 písm. c) s. ř. s. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[7] Jelikož v daném případě nebyl soudní poplatek ve lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že zákon o soudních poplatcích explicitně nestanoví, že by za předmětnou kasační stížnost neměl být placen soudní poplatek. Zákon o soudních poplatcích ukládá uhradit poplatek za každou kasační stížnost s výjimkou pouze těch případů, které zákon výslovně vylučuje (srov. § 2, § 11 a násl. zákona o soudních poplatcích). Ostatně ani z judikatury nevyplývá, že by za danou kasační stížnost nebylo třeba platit soudní poplatek. Kasační stížnost podanou proti usnesení o nepovolení nahlédnutí třetí osoby do soudního spisu nelze označit za „procesní kasační stížnost“ ve smyslu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19, která nepodléhá poplatkové povinnosti. Rozšířený senát v poukazovaném usnesení dovodil absenci poplatkové povinnosti v řízení o kasační stížnosti proti neosvobození od soudního poplatku nebo neustanovení advokáta před krajským soudem s tím, že stěžovatelé v takovém případě již zaplatili soudní poplatek za řízení o žalobě, v rámci něhož pak podávají „procesní kasační stížnost“ proti dílčímu rozhodnutí krajského soudu. O takovou situaci se však v nynějším případě nejedná. Stěžovatel před krajským soudem nevedl zpoplatněné řízení, v rámci něhož by kasační soud přezkoumával pouze dílčí rozhodnutí krajského soudu, ale jako třetí osoba žádal o přístup k informacím ve spisu týkajícím se řízení jiných osob. Jestliže se následně domáhal přezkumu rozhodnutí o takové žádosti podáním kasační stížnosti, vznikla mu poplatková povinnost. Stěžovatel přitom ani nežádal o osvobození od soudního poplatku, přičemž ani nijak jinak nereagoval na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku. Stěžovatel v kasační stížnosti pouze uvedl, že soudní poplatek uhradí na výzvu soudu, to však neučinil.

[9] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru