Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 32/2011 - 62Usnesení NSS ze dne 06.04.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 As 32/2011 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: T. S. N., zastoupena Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2010, č. j. 7 Ca 365/2009 - 42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2010, č. j. 7 Ca 365/2009 - 42, byla zamítnuta žaloba podaná žalobkyní (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 12. 2009, č. j. CPR-13846-1/ČJ-2009-9CPR-V234, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Inspektorátu cizinecké policie v Chomutově ze dne 5. 9. 2009, č. j. CPUL-1997-44/ČJ-2009-04461-KOVA, o správním vyhoštění.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost, ve které pouze uvedla, že ji doplní ve lhůtě do 10 dnů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost meritorně projednána.

Podle ust. § 37 odst. 3 věta první s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje a musí být podepsáno a datováno.

Podle ust. § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ust. § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost ve vztahu k doposud nenapadeným výrokům a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Protože kasační stížnost neobsahovala náležitosti ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., byla stěžovatelka usnesením ze dne 17. 12. 2010, č. j. 7 Ca 365/2009 – 53, v souladu s ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení doplnila

č. j. 7 As 32/2011 - 63

kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek městského soudu napadá a sdělila, kdy jí byl doručen. Současně byla poučena, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 22. 12. 2010. Výzva městského soudu obsažená v citovaném usnesení však zůstala bez jakékoliv odezvy.

Stěžovatelka sice v kasační stížnosti uvedla, že ji podává proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2010, č. j. 7 Ca 365/2009 - 42, ale neuvedla, jaké konkrétní pochybení městskému soudu vytýká a co navrhuje, tj. jak má Nejvyšší správní soud rozhodnout. Skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Stěžovatelka podala návrh, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek podle ust. § 107 s. ř. s. O tomto návrhu Nejvyšší správní soud nerozhodl, protože o kasační stížnosti rozhodl bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla doručena.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru