Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 289/2017 - 36Usnesení NSS ze dne 23.10.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

7 As 289/2017 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: T. N., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2017, č. j. 45 A 104/2017 -37,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností ze dne 1. 9. 2017 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2017, č. j. 45 A 104/2017 - 37, kterým bylo (z důvodu nezaplacení soudního poplatku) zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2017, č. j. 123457/2015/KUSK-DOP/POS.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 10. 2017 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Současně Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč) ve výši 4 000 Kč, a to k rukám jeho zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2017

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru