Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 28/2014 - 16Usnesení NSS ze dne 03.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚřad práce České republiky
VěcProcesní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 2114/2014

přidejte vlastní popisek

7 As 28/2014 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Úřad práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1/1359, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2013, č.j. 9 A 32/2013-37,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se domáhal přezkoumání usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2013, č.j. 9 A 32/2013-37, jímž byl částečně osvobozen od soudních poplatků v řízení o žalobě ze dne 2. 11. 2012 na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku. Soudní poplatek za kasační stížnosti činí podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) částku 5.000 Kč. Jelikož byl stěžovatel v řízení o žalobě pravomocně částečně osvobozen od soudních poplatků, vztahuje se toto osvobození i na řízení o kasační stížnosti (ust. § 36 odst. 3 věta poslední s. ř. s.). Městský soud stěžovatele osvobodil od soudních poplatků v rozsahu 90%. Jeho poplatková povinnost za kasační stížnost tak činí 10% z částky 5.000 Kč, tedy 500 Kč.

Stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, ačkoli podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem ten, kdo podal kasační stížnost a soudní poplatek je splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 6. 3. 2014, č. j. 7 As 28/2014 - 5, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 3. 2014. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula ve čtvrtek 27. 3. 2014.

Dne 27. 3. 2014 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno e-mailové podání bez elektronického podpisu, jehož obsahem je stěžovatelova žádost o osvobození od soudních poplatků. Podle názoru Nejvyššího správního soudu se jedná o podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením, neboť se konkrétně jedná o podání, jímž se zahajuje řízení o žádosti o osvobození od soudních poplatků. Toto řízení je sice vedeno v rámci řízení, k němuž se žádost o osvobození od soudních poplatků vztahuje, procesně se ale jedná o samostatné řízení, jehož výsledkem je vždy vydání rozhodnutí, kterým soud rozhodne buď o přiznání, nebo nepřiznání osvobození od soudních poplatků. V této souvislosti lze analogicky poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012, č. j. 4 Ads 41/2012 – 32 (dostupný na www.nssoud.cz).

Pokud tedy stěžovatelova žádost o osvobození od soudních poplatků nebyla podána písemně, ústně do protokolu ani v elektronické formě podepsané podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž pouze e-mailem, který nebyl opatřen elektronickým podpisem, a nebyla do tří dnů potvrzena písemným podáním shodného obsahu, ani nebyl předložen její originál, nemohl k ní Nejvyšší správní soud podle ust. § 37 odst. 2 věta druhá s. ř. s. přihlížet.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel nezaplatil soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti ani ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem, bylo rozhodnuto podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení.

Podle ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru