Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 27/2012 - 22Usnesení NSS ze dne 29.02.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace
Ústecký kraj
Ústecký kraj, Zastupitelstvo kraje
VěcÚzemní samospráva

přidejte vlastní popisek

7 As 27/2012 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace, se sídlem Mariánská 1100, Varnsdorf, b) M. Ch., c) P. M., všichni zastoupeni JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, proti žalovaným: 1) Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 2) Zastupitelstvo Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobce c) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 10. 2011, č. j. 15 A 8/2010 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci P. M. se vrací soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce JUDr. Oldřicha Voženílka, advokáta, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobci domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 10. 2011, č. j. 15 A 8/2010 - 34, kterým byla odmítnuta jejich žaloba proti usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16. 12. 2009, č. 30/10Z/2009, jímž bylo rozhodnuto o sloučení tří příspěvkových organizací kraje vykonávajících činnost škol, a to: „Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Ústeckého kraje“ se „Střední průmyslovou školou technickou, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace Ústeckého kraje“ a se „Střední školou služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace Ústeckého kraje“.

Řízení o kasační stížnosti ve vztahu k žalobcům a) a b) bylo zastaveno usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 12. 2011, č. j. 15 A 8/2010 - 47, pro nezaplacení soudních poplatků. Před Nejvyšším správním soudem proto pokračovalo pouze řízení o kasační stížnosti žalobce c).

Nejvyšší správní soud se před meritorním posouzením kasační stížnosti musel zabývat tím, zda jsou splněny všechny podmínky řízení, tedy zda kasační stížnost je přípustná, včasná a podána osobou oprávněnou. Shledal přitom, že kasační stížnost je opožděná.

č. j. 7 As 27/2012 - 23

Podleust.§106odst.2s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 31. 10. 2011, kdy bylo napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem doručeno zástupci žalobce c), bylo posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pondělí 14. 11. 2011. Kasační stížnost adresovaná Krajskému soudu v Ústí nad Labem však byla předána k poštovní přepravě až dne 15. 11. 2011, jak je patrné z obálky připojené v soudním spise ke kasační stížnosti, tedy opožděně.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta před prvním jednáním (respektive před vydáním rozhodnutí ve věci samé), rozhodl soud v souladu s ust. § 10 odst. 3 věta třetí a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tak, že žalobci c) se vrací soudní poplatek ve výši 5000 Kč [zaplacený v kolcích a identifikovaný s osobou žalobce c)], k rukám jeho zástupce.

Ačkoliv je ve spise krajského soudu obsažen záznam o složení další částky 5000 Kč u peněžního ústavu zástupcem žalobců, nemohlo být rozhodnuto o jeho vrácení v rámci řízení o kasační stížnosti žalobce c). Ze záznamu není zřejmé, za kterou ze zastupovaných osob byla platba učiněna a zda byla skutečně učiněna v předmětné věci (v záznamu je nesrovnalost v určení spisové značky, k níž je platba činěna). O případném vrácení této částky rozhodne po odstranění pochybností o platbě krajský soud.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru