Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 25/2006Usnesení NSS ze dne 31.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstská část Praha 4, Úřad městské části
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

7 As 25/2006 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele L. M., za účasti Městské části Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2006, č. j. 1 Ca 16/2005 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 2. 2006, č. j. 1 Ca 16/2005 - 21 zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků v řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 14. 3. 2005, č. j. MHMP-6832/2005, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 3. 12. 2004 o zastavení řízení o přestupku M. M. Městský soud dovodil, že s ohledem na příjem stěžovatele ve výši 13 692 Kč čistého, jednu vyživovací povinnost a spoluvlastnictví dvou nemovitostí a osobního automobilu je v jeho možnostech soudní poplatek ve výši 2000 Kč bez ohrožení vlastní výživy.

V kasační stížnosti podané proti tomuto usnesení městského soudu z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. vyjádřil stěžovatel nesouhlas se zamítnutím jeho žádosti. Především namítal, že řádně doložil své majetkové poměry a upozornil na závažné skutečnosti, jež mu brání v tom, aby zaplatil soudní poplatek. Městský soud nevzal v úvahu, že pokud zaplatí 8000 Kč jako výživné na nezletilého syna, zbývá mu k zajištění životních potřeb částka 5.000 Kč, z níž soudní poplatek bez ohrožení své výživy zaplatit nemůže. Proto se domáhal, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Usnesením městského soudu ze dne 10. 8. 2006, č. j. 1 Ca 16/2005 - 39 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi v řízení o kasační stížnosti, v němž je zastoupení advokátem povinné a prostřednictvím advokáta doplnil kasační stížnost o náležitosti uvedené v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví této výzvě, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení městského soudu převzal stěžovatel dne 29. 8. 2006.

č.j. 7 As 25/2006 - 52

Stěžovatel nerespektoval uvedené usnesení městského soudu a do dne vydání tohoto usnesení nedoložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který by ho zastupoval v řízení o kasační stížnosti a nedoplnil kasační stížnost o náležitosti uvedené v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. V dopise ze dne 11. 9. 2006 městskému soudu dokonce sdělil, že si „žádného advokáta brát nebude“ a aby tento soud neprodleně zahájil řízení a více ho neobtěžoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o jeho kasační stížnosti proti napadenému usnesení městského soudu je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nedostatek lze odstranit, ale bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá a jelikož přes výzvu městského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neodstranil nedostatek podmínky, který tak brání pokračování v řízení.

Nejvyšší správní soud proto z důvodu absence povinného zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti, které brání věcnému projednání mimořádného opravného prostředku, kasační stížnost odmítl (§ 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl - li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru