Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 215/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 17.09.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

7 As 215/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: J. H., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 9. 7. 2020, č. j. 72 A 33/2019 - 10,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci sevracísoudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 17. 7. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 9. 7. 2020, č. j. 72 A 33/2019 - 10, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 6. 2019, č. j. KUOK 66990/2019.

[2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[3] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně.

[4] Podle § 106 odst. 3 věta první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[5] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6] V daném případě stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl, v jakém rozsahu a z jakého důvodu podle § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podává a tento důvod skutkově a právně nekonkretizoval. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti pokračovat, a proto stěžovatele prostřednictvím zvoleného zástupce vyzval usnesením ze dne 28. 7. 2020, č. j. 7 As 215/2020 - 10, k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení a poučil jej o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno.

[7] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 28. 7. 2020. Posledním dnem lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti tak byl pátek dne 28. 8. 2020. Ve stanovené lhůtě stěžovatel vytýkané nedostatky kasační stížnosti neodstranil.

[8] Jelikož stěžovatel ani přes výzvu soudu vady kasační stížnosti neodstranil, a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[10] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč stěžovateli, a to na základě ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2020

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru