Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 210/2014 - 24Usnesení NSS ze dne 15.01.2015

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

7 As 210/2014 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Festis Alfa, spol. s r. o., se sídlem Školní 1037/51, Chomutov, zastoupena Mgr. Kryštofem Mannem, advokátem se sídlem Na Ořechovce 15, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2014, č. j. 45 A 9/2014 – 113,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2014, č. j. 45 A 9/2014 – 113, kterým byl zamítnut jeho návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 13. 1. 2014, sp. zn. SZ 190492/2013/KUSK REG/Bu, č. j. 005258/2014/KUSK, a současně byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

Protože při doručování písemného vyhotovení usnesení krajského soudu nebyl stěžovatel na adrese uvedené v žalobě (a také v kasační stížnosti) zastižen, byla zásilka dne 28. 7. 2014 vhozena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Podle ust. § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. se písemnost považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s ust. § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 28. 7. 2014, bylo posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pondělí 11. 8. 2014. Kasační stížnost však byla podána u Krajského soudu v Praze až dne 13. 8. 2014.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly, a ani právo na náhradu nákladů řízení neuplatnila (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru