Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 199/2018 - 51Usnesení NSS ze dne 03.01.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníRezidence Štěpánka s.r.o.
Magistrát města Mladá Boleslav
Statutární město Mladá Boleslav
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

7 As 199/2018 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: Rezidence Štěpánka s. r. o., se sídlem Vlastibořice 70, zast. Mgr. Robertem Plickou, advokátem se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti žalovaným: 1) Magistrát města Mladá Boleslav, se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 2) Město Mladá Boleslav, se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, oba zast. Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem se sídlem Klokotská 103/13, Tábor, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2018, č. j. 54 A 1/2018 - 46,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Roberta Plicky, advokáta se sídlem Národní 58/32, Praha 1, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta její žaloba proti nezákonnému zásahu žalovaného 1) spojená s návrhem na zrušení opatření obecné povahy – části obecně závazné vyhlášky žalovaného 2) ze dne 3. 2. 2005, č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav.

[2] Podáním ze dne 20. 12. 2018, označeným jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzala stěžovatelka výslovně v celém rozsahu kasační stížnost zpět s tím, že po domluvě s žalovanými 1) a 2) nebude žádný z účastníků řízení uplatňovat náhradu nákladů právního zastoupení v rámci řízení o projednávané kasační stížnosti.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srovnej § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Současně Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a odst. 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovatelce bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (snížený o 1 000 Kč) ve výši 4 000 Kč, a to k rukám jejího zástupce Mgr. Roberta Plicky, advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2019

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru