Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 195/2017 - 14Usnesení NSS ze dne 29.08.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

7 As 195/2017 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: nezl. T. F. P., zast. zákonnou zástupkyní PhDr. H. P., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 2017, č. j. 22 A 73/2017 - 9,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou domáhal u Krajského soudu v Ostravě přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 1. 3. 2017, č. j. 637/17, kterým žalobci nebyl určen advokát podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným usnesením věc postoupil podle § 7 odst. 5 s. ř. s. Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému podle § 7 odst. 2 s. ř. s.

[2] Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě stěžovatel podal kasační stížnost a stejným podáním vzal žalobu zpět, neboť odpadl důvod, pro který byla žaloba podána. Nejvyšší správní soud proto dne 29. 6. 2017 předložil Městskému soudu v Praze spis k vyřízení věci. Městský soud usnesením ze dne 31. 7. 2017, č. j. 11 A 131/2017 - 34, řízení o žalobě zastavil; toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 8. 2017.

[3] Nejvyšší správní soud se v důsledku zastavení řízení o žalobě před městským soudem musel zabývat otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti proti v záhlaví uvedenému usnesení.

[4] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Za základní podmínku přezkoumání zákonnosti usnesení krajského soudu o postoupení věci místně příslušnému soudu je nutné považovat trvání tohoto řízení. Kasační stížnost byla přitom podána zároveň se zpětvzetím žaloby. Řízení o žalobě proto bylo zastaveno dříve, než Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti proti usnesení o postoupení místně příslušnému soudu, v důsledku čehož odpadl také předmět řízení o kasační stížnosti. Zastavení řízení o žalobě tak představuje neodstranitelný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti spočívající v neexistenci předmětu řízení o kasační stížnosti.

[6] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s, neboť ještě před rozhodnutím o kasační stížnosti odpadly podmínky řízení o ní.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2017

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru