Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 191/2015 - 60Usnesení NSS ze dne 19.08.2015

Způsob rozhodnutíneosvobození od SOP
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

7 As 191/2015 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2015, č. j. 10 A 93/2015 - 46,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2015, č. j. 10 A 93/2015 - 46, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. 4. 2015, č. j. MV-19655-4/VS-2015.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 19. 8. 2015, č. j. 7 As 191/2015 - 60, poté, co nevyhověl jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků, vyzval k zaplacení soudního poplatku v částce 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 14 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 8. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, a ani po jejím uplynutí do současné doby, soudní poplatek nezaplatil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru