Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 18/2010 - 235Usnesení NSS ze dne 05.08.2010

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 18/2010 - 235

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: M. M., zastoupena JUDr. Ivanou Čadkovou, advokátkou se sídlem Modřínová 2, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) V. K., zastoupen Mgr. Libuší Hrůšovou, advokátkou se sídlem nám. Republiky 28, Plzeň, 2) J. B., 3) B. V., bytem Malé náměstí 124, Rokycany, v řízení o kasační stížnosti osob zúčastněných na řízení ad 2) a ad 3) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 11. 2009, č. j. 57 Ca 32/2007 – 165,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení ad 1) nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 11. 2009, č. j. 57 Ca 32/2007 – 165, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“) ze dne 28. 2. 2007, č. j. RR/243/07, podaly osoby zúčastněné na řízení ad 2) a ad 3) (dále jen „stěžovatelky“) kasační stížnost.

Nejvyššímu správnímu soudu byla věc krajským soudem předložena dne 8. 3. 2010. Protože se krajský soud nezabýval otázkou zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost, vrátil mu Nejvyšší správní soud dne 15. 4. 2010 spis spolu se žádostí o jeho opětovné předložení poté, co bude tato otázka vyřešena.

Krajský soud dne 5. 5. 2010 vyzval stěžovatelky k zaplacení soudního poplatku. Stěžovatelky nejprve dne 11. 5. 2010 požádaly o osvobození od soudního poplatků a poté v podání ze dne 3. 6. 2010 nazvaném „Odstoupení od kasační stížnosti k rozs. z 30. 11. 2009“ požádaly o „přijetí k odstoupení od kasační stížnosti ve věci 57 Ca 32/2007 - 215 k rozsudku z 30. listopadu 2009.“ Jako důvod uvedly, že nepředpokládaly zpoplatnění a administrativní náročnost kasační stížnosti a že vzhledem k vysoké finanční náročnosti nechtějí hradit advokáta.

Toto podání posoudil Nejvyšší správní soud podle jeho obsahu jako zpětvzetí kasační stížnosti a podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Protože kasační stížnost byla vzata zpět až po předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu, je usnesení krajského soudu ze dne 11. 6. 2010, č. j. 57 Ca 32/2007 - 224, jímž bylo řízení o kasační stížnosti rovněž zastaveno, právně neúčinné, a to z důvodu věcné nepříslušnosti krajského soudu.

č. j. 7 As 18/2010 - 236

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoba zúčastněná na řízení ad 1) nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly a návrh, aby jí byla přiznána náhrada nákladů z důvodů hodných zvláštního zřetele nepodala (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2010

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru