Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 14/2009 - 109Usnesení NSS ze dne 31.03.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

7 As 14/2009 - 109

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: R. S., proti žalovanému: Zeměměřičský a katastrální inspektorát v Opavě, se sídlem Praskova 11, Opava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2007, č. j. 22 Ca 295/2005 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2007, č. j. 22 Ca 295/2005 - 30, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu ze dne 10. 8. 2005, sp. zn. O-40/283/2005/31, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrálního pracoviště Olomouc ze dne 3. 6. 2005, č. j. OR-295/2005-805/4-K.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být soudem meritorně projednána.

V kasační stížnosti stěžovatel mimo jiné uvedl, že odvolává plnou moc k zastupování JUDr. Vladislavou Rapantovou a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o bezplatné přidělení advokáta pro zastupování při podání kasační stížnosti z důvodů finančních. Usnesením ze dne 11. 12. 2007, č. j. 22 Ca 295/2005 - 58, krajský soud rozhodl, že se žádosti o osvobození od soudních poplatků nevyhovuje a zamítl návrh na ustanovení zástupce. Toto rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatel svá tvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech nijak neprokázal, a proto nelze posoudit, zda je osobou, která nemá dostatečné prostředky k úhradě soudního poplatku a může tak být od povinnosti úhrady soudního poplatku osvobozena. Tím, že stěžovatel neprokázal své osobní, majetkové a výdělkové poměry, nesplnil podle názoru krajského soudu předpoklad pro ustanovení advokáta soudem. Poté, kdy stěžovatel zaplatil soudní poplatek, byl usnesením ze dne 9. 1. 2008, č. j. 22 Ca 295/2005 – 63, vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení odstranil vadu kasační stížnosti, a to tak, že uvede, kdo jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Současně jej poučil, že nebude-li plná moc udělená advokátovi zaslána krajskému soudu ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 24. 1. 2008, který na výzvu v něm obsaženou nereagoval. Usnesením ze dne 22. 9. 2008, č. j. 22 Ca 295/2005 – 97, krajský soud stěžovatele opětovně vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení odstranil vadu kasační stížnosti, a to tak, že uvede, kdo jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat včetně poučení o následcích nevyhovění této

č. j. 7 As 14/2009 - 110

výzvě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 1. 2009, přičemž stěžovatel opět nereagoval a nezvolil si zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru