Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 121/2013 - 24Usnesení NSS ze dne 09.01.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Pardubického kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

7 As 121/2013 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. J. Ch., zastoupen JUDr. Tomášem Rydvalem, advokátem Advokátní kanceláře Týnská, s. r. o., se sídlem Křižíkova 18, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 23. 10. 2013, č. j. 53 A 5/2013 - 68,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včasnou kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 23. 10. 2013, č. j. 53 A 5/2013 - 68, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 4. 2013, č. j. KrÚ 30816/2013/ODSH/12.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

Tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen. Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 5. 12. 2013, č. j. 7 As 121/2013 - 5, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a stanovil mu k tomu lhůtu dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení převzal zástupce žalobce dne 9. 12. 2013.

Žalobce však přes výzvu soudu soudní poplatek za kasační stížnost ani po uplynutí stanovené lhůty nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož žalobce přes výzvu soudu a poučení o následcích nevyhovění ve stanovené lhůtě ani následně soudní poplatek nezaplatil, přistoupil Nejvyšší správní soud k zastavení řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru