Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 113/2017 - 26Usnesení NSS ze dne 14.06.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKIMEX CASINO, a.s.
Česká republika - Ministerstvo financí
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

7 As 113/2017 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Sirotčí 508/16, Ostrava, zastoupen Mgr. Lukášem Rothanzlem, advokátem se sídlem Teplého 2786, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2017, č. j. 11 Af 24/2015 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Lukáše Rothanzla, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. 4. 2017 kasační stížnost, kterou podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2017, č. j. 11 Af 24/2015 - 46, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2015, č. j. MF-41527/2014/34/2901-RK.

[2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 106 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[3] Podle ust. § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Ten, kdo činí podání, (dále jen "podatel") v podání uvede o své osobě osobní údaje jen v nezbytném rozsahu; vždy uvede jméno, příjmení a adresu, na kterou mu lze doručovat. Jiné osobní údaje uvede jen tehdy, je-li toho třeba s ohledem na povahu věci, která má být soudem projednána. K podání musí být připojeny listiny, kterých se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit ostatním účastníkům a osobám na řízení zúčastněným, musí být předloženo v potřebném počtu stejnopisů.

[4] Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

[5] Podle ust. § 106 odst. 3 věty první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[6] Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[7] V daném případě stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl, čeho se kasační stížností domáhá ve smyslu § 37 odst. 3 s. ř. s. a zároveň nikterak nekonkretizoval důvody podání kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti pokračovat, a proto stěžovatele prostřednictvím jeho zástupce vyzval usnesením ze dne 20. 4. 2017, č. j. 7 As 113/2017 - 9, k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení a poučil ho o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 2. 5. 2017. Posledním dnem lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti tak byl pátek dne 2. 6. 2017. Ve stanovené lhůtě stěžovatel vytýkané nedostatky kasační stížnosti neodstranil.

[8] K doplnění kasační stížnosti doručenému Nejvyššímu správnímu soudu poštou dne 9. 6. 2017 (které bylo podle údajů uvedených na zásilce odesláno zdejšímu soudu poštou dne 8. 6. 2017) nemohl zdejší soud přihlédnout. Soudní řád správní totiž v řízení o kasační stížnosti zakotvuje pro případ, kdy je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s., koncentraci řízení. Soud již proto nemůže přihlížet ke stížnostním námitkám uplatněným po uplynutí lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. (viz konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu, např. usnesení ze dne 15. 2. 2008, č. j. 5 Afs 124/2006 -68, ze dne 8. 8. 2012, č. j. 8 As 36/2012 - 31, ze dne 19. 9. 2013, č. j. 1 Azs 10/2013 - 30, ze dne 23. 3. 2017, č. j. 9 Azs 37/2017 - 34 atp.; shodně též nálezy Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 390/05, ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. II. ÚS 136/06 atp.).

[9] Jelikož zmíněný nedostatek kasační stížnosti nebyl přes výzvu soudu v zákonné lhůtě odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[10] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[11] Nejvyšší správní soud zároveň rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč stěžovateli, a to na základě ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2017

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru