Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 111/2017 - 13Usnesení NSS ze dne 13.04.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

7 As 111/2017 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: předseda Obvodního soudu pro Prahu 1, se sídlem Ovocný trh 587, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2017, č. j. 8 A 4/2017 - 7,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou domáhal ochrany proti nezákonnému zásahu, který spatřoval v rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 1 na rok 2016. Identickou žalobu přitom podal jak k Městskému soudu v Praze (sp. zn. 8 A 4/2017), tak ke Krajskému soudu v Praze, který ji usnesením postoupil Městskému soudu v Praze jako místně příslušnému (sp. zn. 8 A 35/2017).

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal žalobu ke Krajskému soudu v Praze dříve, než žalobu k Městskému soudu v Praze, městský soud shledal, že v řízení vedeném pod sp. zn. 8 A 4/2017 nebyly splněny podmínky řízení, neboť řízení v téže věci již probíhalo. Žalobu vedenou pod sp. zn. 8 A 4/2017 proto v záhlaví označeným usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[3] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal k Nejvyššímu správnímu soudu proti usnesení městského soudu dne 13. 3. 2017 kasační stížnost, a to prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. Tuto kasační stížnost, vedenou pod sp. zn. 5 As 76/2017, však do tří dnů nepotvrdil ve formě podle § 37 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud proto ke kasační stížnosti nepřihlížel.

[4] Stěžovatel kasační stížnost ve formě předpokládané § 37 odst. 2 s. ř. s. osobně doručil městskému soudu dne 16. 3. 2017, který ji společně se spisem předložil Nejvyššímu správnímu soudu. Tato kasační stížnost byla v souladu se závěry usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, č. j. 7 As 274/2016 - 16, posouzena jako nová kasační stížnost.

[5] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

[6] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[7] Protože při doručování napadeného usnesení městského soudu nebyl stěžovatel na adrese uvedené v žalobě (i v kasační stížnosti) zastižen, byla zásilka dne 17. 2. 2017 uložena u provozovatele poštovních služeb (§ 49 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl (§ 49 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pondělí 27. 2. 2017. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán vhodil dne 28. 2. 2017 písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (doručenka na č. l. 7 soudního spisu).

[8] Dnem, který určil počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo tudíž pondělí 27. 2. 2017, posledním dnem této lhůty bylo proto pondělí 13. 3. 2017. Kasační stížnost však byla stěžovatelem podána na podatelně městského soudu až ve čtvrtek 16. 3. 2017, tedy po uplynutí lhůty.

[9] S poukazem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

[10] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2017

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru