Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 11/2021 - 17Usnesení NSS ze dne 06.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKomora veterinárních lékařů České republiky
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

7 As 11/2021 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: MVDr. R. F., zastoupen JUDr. Zuzanou Pechtorovou, advokátkou se sídlem Dřevařská 12, Brno, proti žalované: Komora veterinárních lékařů České republiky, se sídlem Novoměstská 1965/2, Brno, zastoupena Mgr. Zbyňkem Láníkem, advokátem se sídlem Sochorova 3221/1, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2020, č. j. 31 A 172/2019 - 42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vracísoudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně žalobce JUDr. Zuzany Pechtorové, advokátky, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 24. 1. 2021 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2020, č. j. 31 A 172/2019 - 42, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Odvolacího senátu Komory veterinárních lékařů České republiky ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. 1150/2014.

[2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[3] Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně.

[4] Podle ust. § 106 odst. 3 věta první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[5] Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6] V daném případě stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl, v jakém rozsahu a z jakého důvodu podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podává a tento důvod skutkově a právně nekonkretizoval. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti pokračovat, a proto stěžovatele prostřednictvím zvolené zástupkyně vyzval usnesením ze dne 4. 2. 2021, č. j. 7 As 11/2021 - 8, k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení a poučil jej o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno téhož dne, tj. dne 4. 2. 2021 (viz doručenku na č. l. 8). Konec lhůty připadl na čtvrtek dne 4. 3. 2021, který byl tak posledním dnem lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti. Ve stanovené lhůtě stěžovatel vytýkané nedostatky kasační stížnosti neodstranil, doplnění zaslal až v pátek dne 5. 3. 2021, tedy po uplynutí uvedené lhůty, v důsledku čehož k němu nelze přihlížet (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2018, č. j. 2 Azs 123/2018 - 22, ze dne 20. 8. 2020, č. j. 4 As 476/2019 - 32, či ze dne 6. 3. 2019, č. j. 8 Azs 7/2019 - 37, ze dne 28. 4. 2009, č. j. 2 As 28/2009 - 28, nebo nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06, publ. ve Sb. n. a u. ÚS č. 42 nález č. 152, s. 237).

[7] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti, pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat a stěžovatel přes výzvu soudu vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil ani nepožádal o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč stěžovateli, a to na základě ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2021, č. j. 4 As 22/2021 - 21, ze dne 11. 3. 2021, č. j. 7 As 388/2020 - 19, ze dne 11. 3. 2021, č. j. 1 As 8/2021 - 22, ze dne 5. 3. 2021, č. j. 6 Afs 57/2021 - 17, či ze dne 25. 2. 2021, č. j. 3 As 408/2020 - 31).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru