Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Aps 8/2012 - 11Usnesení NSS ze dne 29.08.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníNejvyšší soud ČR
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

7 Aps 8/2012 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Nejvyšší soud České republiky, se sídlem Burešova 20, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2012, č. j. 30 A 39/2012 - 19,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se podáním ze dne 8. 8. 2012 domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2012, č. j. 30 A 39/2012 - 19, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením žalovaného. Podání ze dne 8. 8. 2012 je podle svého obsahu kasační stížností.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 29. 8. 2012, č. j. 7 Aps 8/2012 - 11, k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení.

Na tuto výzvu reagoval stěžovatel podáním ze dne 20. 9. 2012, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků. Tato žádost byla výrokem I usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2012, č. j. 7 Aps 8/2012 - 17, zamítnuta. Výrokem II tohoto usnesení pak byl stěžovatel opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno 24. 10. 2012.

Stěžovatel ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu pouze zaslal podání ze dne 27. 10. 2012, ve kterém požádal o povolení splátky poplatku za kasační stížnost. Svou žádost odůvodnil tím, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku a že mu jeho sociální poměry neodůvodňují soudní poplatek uhradit najednou a během krátké doby. Lhůta je podle něj zjevně krátká a výzva nesplnitelná.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Pokud jde o žádost stěžovatele o povolení splátek poplatku za řízení o kasační stížnosti, zákon o soudních poplatcích, ani jiný zákon, neupravují možnost povolit placení soudního poplatku ve splátkách. Z kasační stížnosti a dalších podání stěžovatele založených v soudním spise ostatně ani nevyplývá, že by jiná než obvyklá lhůta pro zaplacení soudního poplatku mohla něco změnit na stěžovatelově ochotě soudní poplatek zaplatit. V kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto soudním řízení, i v řadě dalších, která vede, lze mít důvodně za to, že uvedené podání není vážně míněnou žádostí s cílem soudní poplatek skutečně uhradit, nýbrž pouhým projevem snahy stěžovatele o prodloužení sporu (shodně viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012 – 23, nebo ze dne 22. 8. 2012, č. j. 6 As 13/2012 – 32).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru