Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Aps 7/2006 - 43Usnesení NSS ze dne 24.04.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSETADIESEL, a. s.
Celní ředitelství Ústí nad Labem, Celní úřad Most
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

7 Aps 7/2006 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Ludmila Štěpková, se sídlem Studánka 291, Varnsdorf, správce konkursní podstaty úpadce SETADIESEL, a. s., se sídlem Ke Střelnici 167, Litvínov, proti žalovanému: Celní úřad Most, se sídlem Obchodní 35, Most, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 10. 2006, č. j. 15 Ca 213/2006 – 17,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 10. 2006, č. j. 15 Ca 213/2006 - 17, byla odmítnuta žaloba společnosti SETADIESEL, a. s. na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterou se tato společnost domáhala, aby soud uložil Celnímu úřadu Most (dále jen „celní úřad“) povinnost ukončit zadržování jejích skladových zásob, a tyto skladové zásoby jí vydat. Proti tomuto usnesení podala společnost SETADIESEL, a. s., dne 27. 10. 2006 kasační stížnost.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2007, č. j. 45 K 12/2007-254, byl na majetek společnosti SETADIESEL, a. s., prohlášen konkurs a správcem konkursní podstaty byla ustavena Ludmila Štěpková (dále jen „stěžovatelka“).

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů, se prohlášením konkursu přerušují řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, jejichž účastníkem je úpadce, ledaže jde o trestní řízení , o řízení o výživném nezletilých dětí, o řízení o výkon rozhodnutí. S výjimkou řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkursu, lze v řízení pokračovat na návrh správce, popřípadě ostatních účastníků řízení a správce se stává účastníkem řízení místo úpadce.

Ve smyslu citovaného ustanovení bylo prohlášením konkursu na majetek společnosti SETADIESEL, a. s., ze zákona přerušeno také řízení o její kasační stížnosti, protože se jedná o řízení o nároku, který se týká majetku patřícího do konkursní podstaty.

Poté Nejvyšší správní soud stěžovatelku požádal o sdělení, zda navrhuje pokračování v řízení o kasační stížnosti, popř. zda trvá na podané kasační stížnosti. Stěžovatelka na tento přípis reagovala podáním ze dne 11. 4. 2008, v němž sdělila, že na podané kasační stížnosti netrvá a navrhla v řízení nepokračovat.

č. j. 7 Aps 7/2006 - 44

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podání stěžovatelky ze dne 11. 4. 2008 je vzhledem k svému obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.) bez jakýchkoli pochybností zpětvzetím kasační stížnosti, a proto řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru