Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Aps 6/2012 - 16Usnesení NSS ze dne 06.09.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚstavní soud České republiky
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

7 Aps 6/2012 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ústavní soud, se sídlem Joštova 8, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2012, č. j. 30 A 48/2011 - 7,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) se podáním ze dne 7. 5. 2012 domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2012, č. j. 30 A 48/2011 - 7, kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele ze dne 7. 2. 2011 na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, jíž se stěžovatel domáhal, aby soud žalovanému přikázal stěžovateli neprodleně vydat informace v bodě 1 a 6 žádosti ze dne 23. 11. 2010. Podání ze dne 7. 5. 2012 je dle svého obsahu kasační stížností.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 19. 6. 2012, č. j. 7 Aps 6/2012 - 6, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a podáním ze dne 26. 6. 2012 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Tyto žádosti byly usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2012, č. j. 7 Aps 6/2012 - 12, zamítnuty a stěžovatel byl tímto usnesením také opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a dále vyzván k doložení splnění podmínky řízení dle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 15 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 8. 2012. Stěžovatel však ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru