Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Aos 5/2013 - 14Usnesení NSS ze dne 09.01.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěsto Zbýšov
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 Aos 5 2013 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatelky: Ing. V. Š., zastoupená Mgr. Jaroslavem Kazbundou, advokátem se sídlem Bohunická 67, Brno, proti odpůrci: Město Zbýšov, se sídlem Masarykova 248, Zbýšov, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2013, č. j. 63 A 3/2013 – 90,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se navrhovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2013, č. j. 63 A 3/2013 – 90, kterým byl zamítnut její návrh na zrušení opatření obecné povahy – změny č. 1 Územního plánu města Zbýšova, schváleného usnesením zastupitelstva města Zbýšova ze dne 17. 12. 2012, oznámeného dne 18. 12. 2012 veřejnou vyhláškou Městského úřadu Rosice ze dne 17. 12. 20012, č. j. MR-S 7597-10-OSU-124.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila, ačkoli podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem ten, kdo podal kasační stížnost a soudní poplatek je splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 27. 12. 2013, č. j. 7 Aos 5/2013 - 11, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 30. 12. 2013. Na tuto výzvu nebylo reagováno a soudní poplatek nebyl zaplacen.

Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru