Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ao 17/2021 - 24Usnesení NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

7 Ao 17/2021 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci navrhovatelky: Ing. E. K., zastoupena Mgr. Janem Pořízkem, advokátem se sídlem Kováků 554/24, Praha 5, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o návrhu na zrušení čl. I. odst. 3 písm. c) opatření obecné povahy ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření odpůrce ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN, v rozsahu textu „studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).“,

takto:

I. Řízení o návrhu se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci prostřednictvím Městského soudu v Praze dne 10. 5. 2021 návrh navrhovatelky na zrušení v záhlaví vymezené části opatření obecné povahy - mimořádného opatření odpůrce ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření odpůrce ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN (dále též „mimořádné opatření odpůrce“).

[2] Podáním ze dne 19. 5. 2021 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne vzala navrhovatelka prostřednictvím svého zástupce návrh na zrušení části mimořádného opatření odpůrce v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem, a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o návrhu výrokem I. zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o návrhu je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatelka uvedla, že ke zpětvzetí návrhu přistoupila z důvodu zrušení mimořádného opatření odpůrcem. Dožadovala se proto náhrady nákladů řízení. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 22. 4. 2021, č. j. 4 Ao 1/2021 - 56, zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 obsahuje speciální ustanovení umožňující přezkum těch mimořádných opatření, která v průběhu řízení o nich pozbydou platnosti (v důsledku toho i účinnosti). Pokračování soudního řízení je tedy i nadále možné. Nejvyšší správní soud proto neshledal důvody pro postup podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., dle které vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. Obdobně ostatně postupoval také v usneseních ze dne 20. 5. 2021, č. j. 5 Ao 17/2021 - 31, a č. j. 5 Ao 18/2021 - 41, ve kterých rovněž navrhovatelé vzali svůj návrh zpět z důvodu zrušení mimořádných opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru