Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 7/2013 - 22Usnesení NSS ze dne 12.09.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 3236/2013

přidejte vlastní popisek

7 Ans 7/2013 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2013, č. j. 46 A 17/2013 - 22,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) se podáním ze dne 4. 7. 2013 domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2013, č. j. 46 A 17/2013 - 22, kterým bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobě stěžovatele na ochranu proti nečinnosti žalovaného, jíž se domáhal uložení povinnosti žalovanému, aby vydal rozhodnutí o stížnosti ze dne 27. 3. 2012 nebo neprodleně vydal informace v žádosti ze dne 27. 2. 2012.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 11. 7. 2013, č. j. 7 Ans 7/2013 - 3, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a podáním ze dne 31. 7. 2013 požádal o osvobození od soudních poplatků. Tato žádost byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2013, č. j. 7 Ans 7/2013 - 15, zamítnuta a stěžovatel byl tímto usnesením také opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 8. 2013. Stěžovatel však ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Nejvyšší správní soud nepřihlížel k podání stěžovatele ze dne 26. 8. 2013, jímž se domáhal prodloužení lhůty stanovené výzvou k zaplacení soudního poplatku nejméně o tři měsíce a opravy zjevné nesprávnosti v této výzvě. Z kasační stížnosti a dalších podání stěžovatele založených v soudním spise nevyplývá, že by jiná než obvyklá lhůta pro zaplacení soudního poplatku mohla něco změnit na stěžovatelově ochotě soudní poplatek zaplatit. V kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto soudním řízení, i v řadě dalších, která vede, lze mít důvodně za to, že uvedené podání není vážně míněnou žádostí s cílem soudní poplatek skutečně uhradit, nýbrž pouhým projevem snahy stěžovatele o prodloužení sporu (shodně viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012 – 23, nebo ze dne 22. 8. 2012, č. j. 6 As 13/2012 – 32).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru