Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 7/2012 - 19Usnesení NSS ze dne 22.05.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNejvyšší soud ČR
VěcPrávo na informace
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 3587/2012

přidejte vlastní popisek

7 Ans 7/2012 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: T. P., zastoupen JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, proti žalovanému: Nejvyšší soud, se sídlem Burešova 571/20, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2012, č. j. 29 A 4/2011 - 129,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včasnou kasační stížností usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2012, č. j. 29 A 4/2011 - 129, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného, spočívající v částečném nevyřízení žalobcovy žádosti o informace ze dne 1. 12. 2010.

Jelikož při podání kasační stížnosti nebyl zaplacen soudní poplatek, vyzval Nejvyšší správní soud žalobce usnesením ze dne 10. 4. 2012, č. j. 7 Ans 7/2012 - 9, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč do 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci žalobce JUDr. Petru Kočímu, Ph.D., advokátu doručena dne 19. 4. 2012.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 citovaného zákona, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

č. j. 7 Ans 7/2012 - 20

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru