Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 6/2012 - 24Usnesení NSS ze dne 03.05.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Ans 6/2012 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: B. O., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra – Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2011, č. j. 8 A 123/2011 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací k rukám advokáta Mgr. Petra Václavka soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 7. 2011, č. j. 8 A 123/2011 - 17 odmítl žalobu ze dne 31. 5. 2011, kterou se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti správního orgánu.

Proti tomuto rozsudku podal dne 23. 9. 2011 advokát Mgr. Petr Václavek kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., kterou se domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost stěžovatele podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 první věty s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

č. j. 7 Ans 6/2012 - 25

Podle ust. § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle obsahu spisu podal advokát v zastoupení žalobce žalobu, ale nepředložil plnou moc, která by ho opravňovala k zastupování. Proto jej Městský soud v Praze přípisem vyzval k doložení plné moci k zastupování. Dříve než byl tento přípis advokátovi doručen, tento vzal žalobu zpět. Městský soud poté již otázku zastoupení neřešil a žalobu odmítl s tím, že byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou, neboť ji podala osoba, která nedoložila, že je zástupcem stěžovatele. Napadené usnesení bylo doručeno žalobci do vlastních rukou dne 2. 8. 2011 a advokátovi do datové schránky dne 29. 7. 2011.

Pro posouzení, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě je v daném případě rozhodné doručení advokátovi, který žalobu podal. Protože kasační stížnost byla podána až dne 23. 9. 2011, tedy po uplynutí zákonné lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

O vrácení soudního poplatku bylo rozhodnuto podle ust. § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru