Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 5/2006Usnesení NSS ze dne 21.06.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

7 Ans 5/2006 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele Ú. p. p. p., za účasti Ministerstva vnitra se sídlem v Praze, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2005, č. j. 6 Ca 60/2004 - 54,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2005, č. j. 6 Ca 60/2004 - 54, kterým byla zamítnuta jeho žaloba ze dne 21. 3. 2004, jíž se domáhal ochrany proti nečinnosti Ministerstva vnitra. Tuto kasační stížnost za stěžovatele podal a podepsal JUDr. L. L., Ph.D. jako ředitel stěžovatele.

Protože stěžovatel nedoložil, že JUDr. L. L., PH.D. byl v době podání kasační stížnosti osobou oprávněnou jednat za stěžovatele a že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, byl stěžovatel vyzván přípisem krajského soudu ze dne 17. 1. 2006, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy zaslal soudu doklady potvrzující tyto skutečnosti. Protože při doručování této výzvy nebyl na adrese stěžovatele uvedené v kasační stížnosti nikdo, kdo by byl oprávněn za stěžovatele písemnost přijmout, zastižen, byla zásilka dne 19. 1. 2006 uložena u držitele poštovní licence (§ 47 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (§ 50c odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pondělí 23. 1. 2006 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval, byl znovu vyzván usnesením městského soudu ze dne 15. 3. 2006, aby soudu ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této výzvy zaslal doklad potvrzující, že JUDr. L. L., Ph.D. byl v době sepsání kasační stížnosti ředitelem stěžovatele a dále doklad potvrzující splnění podmínek vyžadovaných v ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. Současně městský soud stěžovatele poučil, že nebude-li usnesení v uvedené lhůtě vyhověno, může být kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 3. 2006. Ve stanovené lhůtě stěžovatel opět nereagoval.

Podle ust. § 105 odst. 2 musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem či jinou v zákoně blíže specifikovanou osobou je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nepředložil soudu, že JUDr. L. L., Ph.D., který jej v řízení o kasační stížnosti zastupuje, je osobou oprávněnou jej zastupovat a že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na opakovanou výzvu městského soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru