Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 4/2007Usnesení NSS ze dne 12.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Českých Budějovicích
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

7 Ans 4/2007 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele V. R., zastoupeného JUDr. Olgou Krejsovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lublaňská 267/12, za účasti Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 4. 2007, č. j. 10 Ca 34/2007 – 12,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 4. 2007, č. j. 10 Ca 34/2007 – 12, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal obnovy řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Ca 144/2005. Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli dne 23. 4. 2007.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z toho hlediska, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem projednána meritorně.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 23. 4. 2007, kdy bylo napadené usnesení stěžovateli doručeno, bylo posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pondělí 7. 5. 2007. Kasační stížnost však byla podána faxem dne 14. 5. 2007 a následujícího dne potvrzena písemným podáním shodného obsahu.

č. j. 7 Ans 4/2007 - 36

Za této situace byla kasační stížnost podána opožděně, a proto ji Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru