Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 91/2012 - 13Usnesení NSS ze dne 06.12.2012

Způsob rozhodnutíneosvobození od SOP
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní
Prejudikatura

7 Afs 102/2007 - 72

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 1853/2013

přidejte vlastní popisek

7 Afs 91/2012 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno (dříve Finanční ředitelství v Ústí nad Labem), v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 12. 9. 2012, č. j. 59 Af 15/2012 -8,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal u Krajského soudu v Ústí nad Labem (žalobou podanou k poštovní přepravě dne 3. 9. 2012) přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 20. 6. 2012, č. j. 6645/11/1500-506476, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Jilemnici ze dne 10. 2. 2012, č. j. 8564/12/259960603261, a současně potvrzeno toto rozhodnutí o zastavení řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 12. 9. 2012, č. j. 59 Af 15/2012 - 8, rozhodl tak, že se uvedená věc postupuje Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci podal žalobce jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 11. 10. 2012, kterou se obsahově domáhá zrušení napadeného usnesení krajského soudu, a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Stěžovatel v kasační stížnosti současně požádal i o přiznání odkladného účinku tohoto mimořádného opravného prostředku.

S podáním kasační stížnosti a návrhu na přiznání odkladného účinku je spojen vznik poplatkové povinnosti.

Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Podle položky č. 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou již uvedeného zákona, je i návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zpoplatněn částkou 1.000 Kč.

Tyto soudní poplatky nebyly stěžovatelem zaplaceny spolu s podáním kasační stížnosti a návrhu na přiznání odkladného účinku této stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto stěžovatele vyzval pravomocným usnesením ze dne 7. 11. 2012, č. j. 7 Afs 91/2012 - 5, ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu 7 dnů. Současně poučil stěžovatele o právních následcích pro případ, že by soudní poplatky neuhradil, jakož i o možnosti požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud současně vyzval stěžovatele pravomocným usnesením ze dne 7. 11. 2012, č. j. 7 Afs 91/2012 - 7, také k tomu, aby jednak ve lhůtě do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení odstranil vady kasační stížnosti (uvedl rozsah napadení usnesení krajského soudu a skutkovou a právní konkretizaci důvodů napadení usnesení krajského soudu), a jednak ve lhůtě do dvou týdnů předložil plnou moc udělenou advokátovi, ze které bude vyplývat, že ho tento advokát bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti.

Dne 27. 11. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena žádost stěžovatele, kterou se domáhal osvobození od soudních poplatků a toho, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku tohoto mimořádného opravného prostředku. Stěžovatel odůvodnil svou žádost v podstatě tím, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, neboť nemá žádné disponibilní prostředky.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2012, č. j. 7 Afs 91/2012 - 13, byly zamítnuty žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků i o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14. 1. 2013.

Stěžovateli však nezanikla poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a za přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1.000 Kč, a ze shora uvedených důvodů není ani řádně zastoupen pro řízení před kasačním soudem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto pravomocným usnesením ze dne 23. 1. 2013, č. j. 7 Afs 91/2012 - 19, opětovně vyzval stěžovatele ke splnění uvedené poplatkové povinnosti (soudní poplatek ve výši 5.000 Kč) a (soudní poplatek ve výši 1.000 Kč), k čemuž mu stanovil lhůtu dvou týdnů od doručení tohoto usnesení a současně jej vyzval k předložení plné moci pro advokáta v téže lhůtě. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku (zastavení řízení o kasační stížnosti) a o nesplnění výzvy k předložení plné moci pro advokáta (odmítnutí kasační stížnosti).

Stěžovatel soudní poplatky dosud nezaplatil, ani nepředložil požadovanou plnou moc pro advokáta, která by dokládala jeho právní zastoupení v řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný s podáním kasační stížnosti dosud nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru