Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 77/2006Usnesení NSS ze dne 15.03.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
JUDr. Jana Barvínková, správce konkursní podstaty úpadce IRO, s.r.o., Vracov, nám. Míru 211
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

7 Afs 77/2006 - 63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele Finančního ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, za účasti JUDr. J. B., správkyně konkurzní podstaty úpadce I., v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2005, č. j. 30 Ca 5/2004 - 41,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností, doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 4. 2006, se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 7. 11. 2003, č. j. 2343/03/FŘ/120, jímž bylo zamítnuto odvolání daňového subjektu společnosti I., s. r. o., se sídlem ve V., n.. M., proti rozhodnutí Finančního úřadu v Kyjově ze dne 3. 2. 2003, č. j. 7444/03/310921/1265, kterým bylo podle ust. § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném pro projednávanou věc, částečně vyhověno žádosti uvedeného daňového subjektu tak, že jeho přeplatek na dani z příjmů právnických osob byl částečně vrácen a částečně převeden na úhradu jiných daní.

V průběhu řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 2. 2007, č. j. 7 Afs 77/2006 - 55, které nabylo právní moci 9. 2. 2007, řízení přerušil v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), z důvodu probíhajícího jiného řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu v dané věci.

Podáním ze dne 1. 12. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno prostřednictvím Krajského soudu v Brně dne 23. 2. 2007, vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2005, č. j. 30 Ca 5/2004 – 41, v plném rozsahu zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, tedy tento soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2007

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru