Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 73/2012 - 35Rozsudek NSS ze dne 04.04.2013

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní
Prejudikatura

8 As 31/2011 - 88


přidejte vlastní popisek

7 Afs 73/2012 - 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Ing. J. J., zastoupený Mgr. Jakubem Hajdučíkem, advokátem se sídlem Sluneční nám. 14, Praha 5, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2012, č. j. 5 Ca 379/2008 - 59,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2012, č. j. 5 Ca 379/2008 - 59, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 7. 2012, č. j. 5 Ca 379/2008 - 59 zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu (dále jen „finanční ředitelství“) ze dne 5. 9. 2008, č. j. 13617/08-1500-106935, kterým finanční ředitelství zamítlo odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 3 (dále jen „správce daně“) ze dne 21. 12. 2007, č. j. 204869/07/003910/4918, kterým nebylo vyhověno reklamaci proti rozhodnutí správce daně o přeplatku ze dne 29. 3. 2006, č. j. 64510/06/003913/8183, o nevyhovění požadavku stěžovatele na převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty ve výši 14.773 Kč na daň z příjmů fyzických osob za rok 2005.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., v níž namítal, že v čl. III žaloby požádal o nařízení jednání. Městský soud zaslal předvolání k ústnímu jednání na 25. 7. 2012, které převzala L. H. Zástupce stěžovatele fyzicky převzal předvolání dne 24. 7. 2012 a téhož dne zaslal omluvu městskému soudu, ve které namítal vadné doručení s ohledem na povinnost doručovat soudní písemnosti do datové schránky. Dále zástupce poukázal na nedostatečný časový prostor pro přípravu na jednání. Městský soud na omluvu nereagoval a bez dalšího vydal napadený rozsudek. Stěžovateli tak bylo upřeno právo účasti u jednání městského soudu. Dále v kasační stížnosti stěžovatel vznesl námitky týkající se věci samé. Ze všech uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Finanční ředitelství ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedlo, že posouzení otázky správnosti předvolání k jednání městského soudu mu z jeho pozice nepřísluší a vyjádřilo se pouze k námitkám týkajícím se věci samé.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel, a přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle obsahu soudního spisu podal stěžovatel žalobu prostřednictvím svého zástupce daňového poradce. V žalobě na str. 10 uvedl, že z důvodu složitosti případu žádá o nařízení jednání a o doručování do své datové schránky, jejíž adresu uvedl. Podle pokynu soudce (referát čl. 47) mělo být předvolání k jednání zasláno způsobem „DS/III“. Předvolání však bylo zasláno zástupci stěžovatele poštou, a to obálkou typ III, na které je uvedeno, že písemnost byla vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Dne 24. 7. 2012 byla do datové schránky městského soudu dodána žádost zástupce stěžovatele o odročení jednání s upozorněním, že má zřízenu datovou schránku, na což byl městský soud opakovaně již v minulosti upozorněn. Podle protokolu o jednání ze dne 25. 7. 2012 se zástupce stěžovatele ani stěžovatel k jednání nedostavili, doručení bylo vykázáno.

Podle ust. § 42 odst. 1 s. ř. s. soud doručuje písemnosti do datové schránky, není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud soudním doručovatelem, prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence nebo prostřednictvím veřejné datové sítě. Ukáže-li se toho potřeba, může soud požádat o doručení i jiný státní orgán.

Podle ust. § 43 odst. 1 věta první s. ř. s. soud předvolává písemně nebo při jednání přítomné ústně.

Podle ust. § 49 odst. 1 s. ř. s. k projednání věci samé nařídí předseda senátu jednání a předvolá k němu účastníky tak, aby měli k přípravě alespoň deset pracovních dnů. Podle odst. 3 téhož ustanovení neúčast řádně předvolaných účastníků nebrání projednání a skončení věci, nejsou-li důvody pro odročení podle § 50 s. ř. s.

Právo na projednání věci v přítomnosti účastníka řízení, je jedním z atributů práva na spravedlivý proces (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Citovaná ustanovení s. ř. s. upravují procesní postup soudu a způsob doručování za účelem realizace uvedeného základního práva účastníků řízení. V dané věci bylo povinností městského soudu předvolat k jednání stěžovatele i jeho zástupce, což městský soud učinil, avšak pochybil, pokud nezaslal předvolání k jednání zástupci stěžovatele do datové schránky. Toto pochybení nemůže být zhojeno ani řádným doručením předvolání stěžovateli, ani to, že bylo předvolání doručeno do sídla zástupce stěžovatele, pokud má jako daňový poradce zřízenou datovou schránku, která je zákonem jednoznačně preferovaným způsobem pro doručování. V dané věci tedy nebyl zástupce stěžovatele řádně předvolán, a proto nebyly splněny podmínky, aby bylo jednáno v nepřítomnosti zástupce stěžovatele. V důsledku tohoto postupu nemohl stěžovatel uplatnit svá procesní práva účastníka řízení.

Pochybení městského soudu je vadou řízení před soudem, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.) a která brání Nejvyššímu správnímu soudu meritorně přezkoumat napadený rozsudek městského soudu.

Proto Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů napadený rozsudek podle ust. § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud je podle odst. 3 citovaného ustanovení vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku. O věci bylo rozhodnuto bez jednání postupem podle § 109 odst. 2 s. ř. s., podle něhož o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru