Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 72/2007Usnesení NSS ze dne 18.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníCelní ředitelství v Hradci Králové
VěcCla

přidejte vlastní popisek

7 Afs 72/2007 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele D. D., za účasti Celního ředitelství Hradec Králové, se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2007, č. j. 30 Ca 92/2006 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2007, č. j. 30 Ca 92/2006 - 26, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Hradec Králové ze dne 6. 9. 2006, č. j. 13266-02/06-0601-21, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Celního úřadu Svitavy ze dne 20. 7. 2006, č. j. 4589-03/06-1164-021 o doměření celního dluhu v částce 8055 Kč.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože stěžovatel nebyl zastoupen advokátem a neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost, byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 8. 2007, č. j. 30 Ca 92/2006 – 35, vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení zastupovat, a aby zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost v částce 3000 Kč. Krajský soud stěžovatele rovněž poučil o následcích, nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 27. 8. 2007. Ve stanovené lhůtě stěžovatel zaplatil soudní poplatek, ale plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, nepředložil.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel

č. j. 7 Afs 72/2007 - 43

nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru