Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 68/2012 - 25Usnesení NSS ze dne 20.11.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníF plus H s.r.o.
Finanční ředitelství v Brně
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

7 Afs 68/2012 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: F plus H s. r. o., se sídlem Zborovská 856/49, Třebíč, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2012, č. j. 29 Af 49/2010 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně F plus H s. r. o. domáhá jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2012, č. j. 29 Af 49/2010 - 41, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Aby mohlo být meritorně rozhodnuto o kasační stížnosti společnosti F plus H s. r. o. Nejvyšším správním soudem, musely by být ke dni rozhodování o tomto mimořádném opravném prostředku splněny podmínky řízení.

Stěžovatelka společně s kasační stížností požádala prostřednictvím Ing. Jitky Routkové, daňové poradkyně, jednak o osvobození od soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti a jednak o ustanovení zástupce pro toto řízení.

Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 20. 11. 2012, č. j. 7 Afs 68/2012 - 25 tak, že zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků (výrok I.) i žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok II.). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 11. 2012.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř .s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Jelikož Nejvyšší správní soud nemohl - bez odstranění nedostatku v podmínkách řízení spočívajících v nedostatečném zastoupení stěžovatelky - pokračovat v řízení, uložil stěžovatelce výrokem V. usnesení ze dne 20. 11. 2012, č. j. 7 Afs 68/2012 - 25, aby mu ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila originál plné moci udělené advokátu, z níž bude vyplývat, který advokát je oprávněn zastupovat stěžovatelku před Nejvyšším správním soudem v řízení o její kasační stížnosti. Toto usnesení bylo doručeno prostřednictvím datové schránky daňové poradkyni stěžovatelky již dne 25. 11. 2012 a dne 30. 11. 2012 stěžovatelce, čímž nabylo právní moci.

Podle ust. § 40 odst. 1 věty prvé s. ř. s lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Podle ust. § 40 odst. 2 věty prvé s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

Uvedená lhůta dvou týdnů k doložení zastoupení stěžovatelky advokátem pro řízení o její kasační stížnosti započala běžet dne 1. 12. 2012 (§ 40 odst. 1 věty prvé s. ř. s.) a konec této lhůty připadl na pátek 14. 12. 2012 (§ 40 odst. 2 věty prvé s. ř. s.).

Stěžovatelka však na výzvu uvedenou ve výroku V. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012 nereagovala a ve stanovené lhůtě ani později nepředložila kasačnímu soudu originál plné moci dokládající její zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti. Jelikož byla stěžovatelka řádně poučena o důsledku nesplnění výzvy (odmítnutí kasační stížnosti), nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než její kasační stížnost odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., pro nedostatek podmínek řízení, spočívajících v nedostatku povinného zastoupení stěžovatelky advokátem pro řízení před Nejvyšším správním soudem.

Výrok Nejvyššího správního soudu o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru